Ngày ban hành Văn bản Tải về
31/12/2021 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch KQHĐKD năm 2021
31/12/2021 Báo cáo tài chính Quý IV – 2021
30/09/2021 Giải trình chênh lệch KQHĐKD Quý III – 2021
30/09/2021 Báo cáo tài chính Quý III – 2021
30/06/2021 Giải trình chênh lệch KQHĐKD 06 tháng đầu năm 2021
30/06/2021 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021_đã được soát xét
29/06/2021 Giải trình chênh lẹch Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021
29/06/2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
31/03/2021 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch KQHĐKD
31/12/2020 Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán
30/12/2020 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
30/09/2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat