Ngày ban hành Văn bản Tải về
20/10/2022 Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên
15/08/2022 BCTC giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên.
21/07/2022 Báo cáo tài chính quý II -2022
31/12/2021 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch KQHĐKD năm 2021
31/12/2021 Báo cáo tài chính Quý IV – 2021
30/09/2021 Giải trình chênh lệch KQHĐKD Quý III – 2021
30/09/2021 Báo cáo tài chính Quý III – 2021
30/06/2021 Giải trình chênh lệch KQHĐKD 06 tháng đầu năm 2021
30/06/2021 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021_đã được soát xét
29/06/2021 Giải trình chênh lẹch Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021
29/06/2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
31/03/2021 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 và giải trình chênh lệch KQHĐKD
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat