CBTT-NQ HĐQT P/A phát hành CP trả cổ tức năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế HĐQT 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021-Bổ sung 19/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thay đổi tờ trình KHSXKD tại ĐHĐCĐ 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

TB mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

NQ thông qua TL ĐHĐCĐ, chấp nhận đơn từ nhiệm TVHĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Ngày đăng ký cuối thực hiện quyền ĐHĐCĐ 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…