CBTT-NQ HĐQT miễn nhiệm, thành lập UB kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế HĐQT 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NQ nhận tăng tín dụng tại NH Vietinbank-Lê Chân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

NQ thông qua TL ĐHĐCĐ, chấp nhận đơn từ nhiệm TVHĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NQ vay vốn tại NH Vietcombank-CN Nam HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NQ nhận cấp tín dụng tại NH Vietinbank-Lê Chân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

NQ HĐQT KHKD 2021,miễn,bổ nhiệm người PTQTCT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…