CBTT-Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐBT lần 1 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết – Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: