Báo cáo tài chính
Năm tài chính Kỳ báo cáo Chi tiết BCTC
2021
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Xin mời tải về tại đây
2020
Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 – Đã kiểm toán Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
2019
Báo cáo tài chính năm 2019 – Đã kiểm toán Xin mời xem tại đây
Báo cáo tài chính Quý 4 – 2019 Xin mời xem tại đây
Báo cáo tài chính Quý 3 – 2019 Xin mời xem tại đây
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (đã kiểm toán) Xin mời tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 Xin mời tải về
Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2019 Xin mời tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Xin mời tải về
Giải trình biến động kinh doanh quý 1 năm 2019 Xin mời tải về
2018
BCTC năm 2018 – Đã kiểm toán Xin mời tải về
BCTC quý 4 năm 2018 Xin mời tải về
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018 Xin mời tải về
BCTC va Giai trinh bien dong KD quy 3 Xin mời tải về
BCTC bán niên 2018 Xin mời tải về
Quý 2 Xin mời tải về
Quý 1 Xin mời tải về
2017 Báo cáo kiểm toán 2017 Xin mời tải về
Quý 4 Xin mời tải về
Bổ sung BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Xin mời tải về
Quý 3 Xin mời tải về
6 tháng đầu năm Xin mời tải về
Quý 2 Xin mời tải về
 2016 Bổ sung thông tin trong BCTC 2016 Xin mời tải về
Đã kiểm toán (đăng lại ngày 11/12/2017) Xin mời tải về
 Cả năm Xin mời tải về
 2015 Bổ sung thông tin trong BCTC 2015 Xin mời tải về
 Cả năm Xin mời tải về