Báo cáo tài chính
Năm tài chính Kỳ báo cáo Chi tiết BCTC
2021
Báo cáo tài chính Quý IV – 2021 Xin mời tải về tại đây
Giải trình chênh lệch KQHĐKD Quý III – 2021 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính Quý III – 2021 Xin mời tải về tại đây
Giải trình chênh lệch KQHĐKD 06 tháng đầu năm 2021 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021_đã được soát xét Xin mời tải về tại đây
Giải trình chênh lẹch Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2021 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Xin mời tải về tại đây
2020
Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 – Đã kiểm toán Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Xin mời tải về tại đây
2019
Báo cáo tài chính năm 2019 – Đã kiểm toán Xin mời xem tại đây
Báo cáo tài chính Quý 4 – 2019 Xin mời xem tại đây
Báo cáo tài chính Quý 3 – 2019 Xin mời xem tại đây
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (đã kiểm toán) Xin mời tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 Xin mời tải về
Giải trình biến động lợi nhuận quý 2 năm 2019 Xin mời tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Xin mời tải về
Giải trình biến động kinh doanh quý 1 năm 2019 Xin mời tải về
2018
BCTC năm 2018 – Đã kiểm toán Xin mời tải về
BCTC quý 4 năm 2018 Xin mời tải về
Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018 Xin mời tải về
BCTC va Giai trinh bien dong KD quy 3 Xin mời tải về
BCTC bán niên 2018 Xin mời tải về
Quý 2 Xin mời tải về
Quý 1 Xin mời tải về
2017 Báo cáo kiểm toán 2017 Xin mời tải về
Quý 4 Xin mời tải về
Bổ sung BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Xin mời tải về
Quý 3 Xin mời tải về
6 tháng đầu năm Xin mời tải về
Quý 2 Xin mời tải về
 2016 Bổ sung thông tin trong BCTC 2016 Xin mời tải về
Đã kiểm toán (đăng lại ngày 11/12/2017) Xin mời tải về
 Cả năm Xin mời tải về
 2015 Bổ sung thông tin trong BCTC 2015 Xin mời tải về
 Cả năm Xin mời tải về