Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết thông báo: tải về tại đây

Bình luận bằng facebook