Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Việt Phát năm 2018

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Việt Phát năm 2018 mời Quý Cổ đông tải về theo các đường link bên dưới:

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Quy chế bầu cử 2018

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Báo cáo SXKD 2017, Kế hoạch 2018 ban Tổng Giám đốc

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tờ trình các báo cáo Hội đồng Quản trị – Ban kiểm soát – Tổng giám đốc

Tờ trình – Thông qua BCTC Kiểm toán năm 2016

Tờ trình – Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017

Tờ trình – Thù lao HĐQT, BKS 2017 – Kế hoạch 2018

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Dự thảo Điều lệ VPG 16042018

Dự thảo Quy chế quản trị Công ty

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Giấy đề cử thành viên HĐQT

Giấy đề cử thành viên BKS

Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên BKS

Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT

Tờ trình phê duyệt thẩm quyền ký hạn mức vay ngân hàng

Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch Nguyễn Thị Miên

Sơ yếu lý lịch Trần Thị Vân

Sơ yếu lý lịch Nguyễn Quang Khải

Bình luận bằng facebook