Tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông bất thường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT – Công bố tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

  1. Đơn đề xuất của nhóm cổ đông lớn: http://vietphatjsc.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/Đơn-đề-xuất-của-nhóm-cổ-đông-lớn.pdf
  2. Tờ trình bổ sung thay đổi mô hình công ty: http://vietphatjsc.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/8.To-trinh-BO-SUNG-thay-doi-mo-hinh-cong-ty-22-08-2019.pdf
  3. Phụ lục 1 2 của tờ trình 08 ngay 22-08-2019: http://vietphatjsc.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/8.1-Phụ-lục-1-2-của-tờ-trình-08-ngay-22-08-2019.pdf
  4. Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bổ sung ngày 22/08/2019: http://vietphatjsc.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/9.Chuong-trinh-dai-hoi-co-dong-bất-thường-2019-bổ-sung-22-08-2019.pdf