Nghị quyết – biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin NGHỊ QUYẾT – BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019 – BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU