VPG- CÔNG BỐ NGHI QUYẾT- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019- BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin NGHỊ QUYẾT – BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bình luận bằng facebook