NGHỊ QUYẾT- BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2019 – BB KIỂM PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin NGHỊ QUYẾT – BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU