Nghị định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2018.

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi 48 Điều, bãi bỏ cụm từ “sau thông quan” tại khoản 2 Điều 40, khoản 4 Điều 61, khoản 5 Điều 66, Điều 58, Điều 78, Điều 80 của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và bổ sung 3 Điều mới. Bố cục Nghị định có 3 Điều: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Điều 2. Hiệu lực thi hành; Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành.

Theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP như: Bổ sung khái niệm “kiểm tra chuyên ngành”, “Cổng thông tin một cửa quốc gia”; Sửa đổi, bổ sung địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; sửa đổi quy định đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; xác định thế nào là “cửa khẩu xuất”; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; quy định về thủ tục hải quan và chính sách quản lý đối với hàng quá cảnh, trung chuyển; về công tác kiểm soát hải quan, thu thập, cung cấp thông tin của cơ quan Hải quan …

Một trong những nội dung quan trọng sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP là về kiểm tra, xác định trị giá hải quan. Theo đó, Nghị định quy định: Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan căn cứ trên hồ sơ hải quan, các chứng từ tài liệu có liên quan, thực tế hàng hóa. Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan Hải quan thông báo, đề nghị người khai hải quan thực hiện khai bổ sung trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo và giải phóng hàng theo quy định. Nếu người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn nêu trên thì cơ quan Hai quan thông quan hàng hóa theo quy định. Quá thời hạn mà người khai hải quan không khai bổ sung thì cơ quan Hải quan thực hiện xác định trị giá, ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế để thông quan hàng hóa.

Trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan Hải quan thông báo cơ sở nghi vấn, mức giá, phương pháp do cơ quan Hải quan dự kiến xác định và giải phóng hàng hóa theo quy định, người khai hải quan thực hiện tham vấn vơi cơ quan Hải quan nhằm làm rõ về tính chính xác của trị giá khai báo…

Theo HQ Online

Bình luận bằng facebook