CBTT – Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ngày 25/6/2018, Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam với nội dung “Soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018“.