(Tiếng Việt) CBTT-Danh sách đề cử vào HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ năm 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) CBTT - Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thông báo Đại hội cổ đông năm 2019 - VPG

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) NQ- HĐQT về việc chuyển nhượng dự án nhà máy Hải Dương

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.