CBTT-Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ năm 2020

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT…

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT - Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Về ngày đăng ký cuối thực hiện quyền ĐHCĐ 2020

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT-Về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…