TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021-Bổ sung 19/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thay đổi tờ trình KHSXKD tại ĐHĐCĐ 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

TB mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

NQ thông qua TL ĐHĐCĐ, chấp nhận đơn từ nhiệm TVHĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Ngày đăng ký cuối thực hiện quyền ĐHĐCĐ 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NQ HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG sửa đổi 15/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…