Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT - Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Về ngày đăng ký cuối thực hiện quyền ĐHCĐ 2020

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT-Về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT-Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Nghị quyết - biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…