CBTT-Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG sửa đổi 15/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-NQ HĐQT về việc điều chỉnh PA sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-BIÊN BẢN-NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ năm 2020

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT…

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…