CBTT-Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

Nghị quyết - biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông bất thường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT…

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT- ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG - VPG 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

NGHỊ QUYẾT- BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2019 - BB KIỂM PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019-Lần 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019-Lần 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…