Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018…

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua vay vốn tại VP Bank

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:…

Giải trình biến động kinh doanh Quý 2 năm 2018

Chi tiết giải trình tải về theo link bên dưới: …

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:…

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để…

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn công…

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ngày 25/6/2018, Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Chi tiết Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ…

Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Chi tiết Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức…