Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook