CBTT - đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

CBTT - Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Thông báo Đại hội cổ đông năm 2019 - VPG

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát thông…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát thông…

NQ HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình biến động KQKD quý 4 năm 2018

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

NQ- HĐQT về việc chuyển nhượng dự án nhà máy Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Nghị quyết số 02 về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VP Bank

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Nghị quyết số 01 về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VP Bank

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…