CBT-NQ HĐQT về việc sửa đổi điều 6 điều lệ công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đồi điều 6 điều lệ công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/08/2019

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: