CBTT-NQ HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 04/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/04/2021.

Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo đường link bên dưới đây: