CBTT – Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Công bố thông tin Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Vui lòng tải thư mời theo link bên dưới:

http://vietphatjsc.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/CBTT-Bổ-sung-tài-liệu-phục-vụ-ĐHĐCĐ-bất-thường-năm-2019-.pdf